§ 1 Navn og hjemsted.

 • stk. 1 Foreningens navn er Silkeborg Møntsamlerforening.
 • stk. 2 Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune.

 

§ 2 Foreningens formål.

 • Foreningens formål er at fremme kendskabet til Numismatik, og støtte medlemmerne med deres samlinger.

 

§ 3 Medlemskreds

 • stk. 1 som medlemmer kan optages alle interesserede. stk. 2 Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
 • stk. 3 Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, eller restance.
 • stk. 4 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent, kontingentet  opkræves i september.
 • stk. 5 Ethvert medlem, som udviser utilbørlig optræden, kan efter vedtagelse af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Og efterfølgende godkendes  på generalforsamling.
 • stk. 6 Bestyrelsen kan afvise personer som søger optagelse som medlem, hvis de er bekendt med at vedkommende har udvist utilbørlig optræden i andre foreninger.

 

§ 4 Anvisningssalg.

 • Stk. 1 Bestyrelsen kan modtage materiale af numismatisk interesse til anvisningssalg. Afgift til foreningen er 5% for både køber og sælger.
 • Stk.2 medlemmerne har ret til at deltage i såvel køb som salg af numismatiske effekter. Købte effekter betales kontant
 • Stk. 3 Bytte og salg medlemmerne indbyrdes må finde sted, men først efter anvisningssalg.

 

§ 5 Generalforsamling.

 • Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig inden udgangen af september måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev til medlemmerne eller E-mail.
 • Stk. 3 Møde og stemmeberettige på generalforsamlingen er alle gyldige medlemmer.
 • Stk. 4 Bestyrelsen som vælges af generalforsamlingen, konstituerer sig selv, og består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og møntmester. Endvidere skal generalforsamlingen vælge 1 revisor og yderligere en suppleant til såvel bestyrelse som til revision. Efter første år afgår 2 medlemmer og året efter afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
 • Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
 1. valg af dirigent
 2. formandens beretning
 3. regnskabsaflæggelse
 4. behandling af indkomne forslag
 5. valg til bestyrelse, revisor og suppleanter
 6. eventuelt
 • stk. 4 forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 6 Ekstraordinær  generalforsamling.

 • Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne giver skriftlig udtryk herfor. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen  er givet. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær  generalforsamling er  2 uger.

 

§ 7 Foreningens  daglige ledelse.

 • Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges hhv, 3 og 2 medlemmer.
 • Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 • Stk. 3 senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
 • Stk. 4 Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.
 • Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 8 Økonomi, regnskab og revision.

 • Stk. 1 Foreningens regnskabsår er 1-8 til 31-7
 • Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
 • Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kasseren, der også fører foreningens medlemsregister.
 • Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingens valgte revisorer.

 

§ 9 Tegning og hæftelse.

 • Stk. l  Foreningen  tegnes udadtil ved underskrift af formanden  og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening i forbindelse med oprettelse af bankkonto.

 

§10 Vedtægtsændringer.

 1. Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 2. Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§11 Opløsning.

 • Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 • Stk. 2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller velgørende formål.

 

§ 12 Datering.

 • Stk. 1 Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den.